sobota, 13 grudnia 2014

Archeologia alchemii - Alchemia w życiu codziennym

4 grudnia referat o powyższym tytule wygłosiłem na seminarium naukowym, zorganizowanym przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego "Varia" w łódzkim Instytucie Archeologii. Poniżej przytaczam co mniej więcej zdarzyło mi się tam powiedzieć ;)

Choć post-oświeceniowi badacze uparcie negowali dorobek alchemii, współcześnie nie ma już cienia wątpliwości, że wyczerpuje ona definicję protonauki. Alchemicy na drodze doświadczeń starali się okiełznać prawa natury, definiowane przez filozofię przyrody, z której wynikały również ich podstawy metodologiczne.
I w tym miejscu należy zadać sobie pytanie: Jak filozofia przyrody i protonauka może stanowić część życia codziennego na tyle istotną, że aż przekładającą się na kulturę materialną?sobota, 6 września 2014

Niekonwencjonalne leczenie impotencji

Leszek Czarny to jedna z czołowych postaci XIII wieku w Polsce. W latach 1260-1264 wyodrębnił z ojcowskiej prowincji łęczyckiej własne księstwo sieradzkie. Jako książę lokował wiele miast i wsi, silnie rozbudował obwarowania sieradzkiego grodu i ufundował w nim ceglaną kaplicę na planie centralnym, wyraz politycznej ambicji - rotundę. Polityczne wyczucie pozwoliło mu utrzymać młode księstwo i stopniowo przyłączać do niego następne: łęczyckie oraz inowrocławskie. W 1279 r., wskutek układów z Bolesławem Wstydliwym, objął również kluczowe księstwa krakowskie i sandomierskie. Władza nad rozległym obszarem oraz względy polityczne wymagały od Leszka znacznej aktywności militarnej: prowadził udane wojny z księciem wrocławskim Henrykiem Probusem oraz innymi stronnikami czeskich Przemyślidów, najeżdżał Mazowsze, rozprawiał się z rebeliami krakowskiego możnowładztwa, a także skutecznie gromił najazdy Jaćwingów oraz Tatarów. 23 lutego 1280 r., pod  Goźlicami, nieliczne rycerstwo Leszka Czarnego pod przywództwem wojewodów krakowskiego oraz sandomierskiego rozbiło przyprowadzone przez Lwa Halickiego wojska tatarskie, wspierane przez Litwinów i Rusinów. Już kilka dni później książę osobiście poprowadził udany kontratak w głąb księstwa halickiego. Było to de facto pierwsze zwycięstwo Europejczyków nad Tatarami, sukces, który Leszkowi przyszło jeszcze powtórzyć.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Leszek_Czarny.jpg/250px-Leszek_Czarny.jpg
Jan Matejko, Leszek Czarny

poniedziałek, 28 lipca 2014

Czym jest Pracownia Alchemika?

Czym jest Pracownia Alchemika?

Jest to jeden z coraz popularniejszych w polskiej rekonstrukcji historycznej projektów, łączących rzemieślnicze stanowisko pokazowe z archeologią eksperymentalną. Nietypowość polega na zakresie tematyki, dotychczas podejmowanej ostrożnie i ze zgoła innej strony. 

Jest to rekonstrukcja średniowiecznych oraz nowożytnych pracowni związanych z działami nauki i gospodarki, których zapomnianym podłożem była alchemia. Filozoficzne koncepcje i dążenia alchemików legły u podstaw wielu rozwiązań stosowanych w dawnej farmacji i medycynie, one również doprowadziły do odkrycia i upowszechnienia techniki destylacji, początkowo znajdującej zastosowanie w aptekach, jakże skutecznie przejętej potem przez przemysł spożywczo-alkoholowy. Projekt obejmuje chronologicznie czasy od wyodrębnienia się aptekarstwa w oddzielne rzemiosło, a zatem połowy XIII wieku, po ostatnie stulecia niezależnej Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.), kiedy przemiany myślowe, społeczne oraz technologicznie bezpowrotnie odmieniły oblicze nauki i przemysłu.

W zakres zainteresowań projektu wchodzą wcale szerokie zagadnienia:

- Szeroko rozumiane, świeckie aptekarstwo mieszczańskie XIII-XVII/XVIII w. (a więc farmacja, kosmetologia, przemysł chemiczny itd., ujęte w rzemieślnicze struktury społeczno-prawne)

- Apteczki domowe i dworskie

- Gorzelnictwo i nalewkarstwo w czasach staropolskich

- (ku swawoli, ale też jako przedłużenie powyższego punktu) Kultura picia w dawnych wiekach

- Nauki tajemne

- Społeczne aspekty w/w zagadnień

Projekt za kluczową uznaje stronę merytoryczną, co sprawia, że rozwija się powoli, lecz miarowo. Materiały zacząłem zbierać już na przełomie 2009 i 2010 r.; po raz pierwszy stoisko apteczne zaprezentowałem w 2011 r. na Nocy Muzeów w Sieradzu. Wówczas, dzięki doskonałej replice aparatury destylacyjnej z późnego średniowiecza*, udało mi się pozyskać destylat winny (spiritus vinae), znany w śródziemnomorskich kręgach naukowych od XI wieku, a także destylowaną wodę tatarakową, medykament zalecany już przez św. Hildegardę. Zdobyłem wówczas wiele cennych spostrzeżeń metodologicznych, które z powodzeniem wykorzystywałem podczas kolejnych eksperymentów i skromnych pokazów, przedstawianych w najbliższej okolicy. Wraz z upływem czasu pracownia się rozrosła (choć wciąż daleko jej do oczekiwanego stanu), a zebrane materiały pozwoliły na formułowanie własnych wniosków. Konfrontacja źródeł archeologicznych i pisanych z ustaleniami badaczy, obecnym poziomem nauki i techniki oraz wynikami prób doświadczalnych prowadzi do wykształcania się drugiego, stricte naukowego oblicza projektu. Coraz więcej prezentowanych na stanowisku pokazowym informacji oraz czynności staje się formą popularyzacji wiedzy, zbudowanej dzięki projektowi.


Na koniec dodam, że zarówno blog, jak i pokazy, nastawione są na popularny przekaz. Mam nadzieję, że sprawdzona podczas pokazów formuła zda egzamin również na blogu. Nie będę na nim umieszczał przydługich artykułów z rozległą bibliografią, akcent chcę położyć na ciekawostkach, relacjach oraz obrazkach.
Przyjemnej lektury :)

*) replikę wykonał Michał Kaleta - NEOPOTTER. Gorąco polecam wyroby tego rzemieślnika.